Shanda Vidal

Shanda Vidal

Email: svidal1@uco.edu

Phone: (405) 974-5721

Office: EDU 124

Box: 127