Dr. Tephillah Jeyaraj

Dr. Tephillah Jeyaraj

Email: tjeyaraj@uco.edu

Phone: (405) 974-5484

Office: EDU 303B

Box: 85